IZM sabiedriskajai apspriešanai nodod MK noteikumu projektu par valsts pētījumu programmām

8-06-2018

Ņemot vērā, ka Saeimā ir iesniegts likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" (http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/0E5C3241BA56D3A7C225829C004892FB?OpenDocument), Izglītības un zinātnes ministrija nodod sabiedriskajai apspriešanai Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un valsts pētījumu programmu projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtība".

Lai iepazītos ar minēto noteikumu projektu un tā anotāciju, lūdzam apmeklēt IZM tīmekļa vietni:

http://izm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskajai-apspriesanai-nodotie-normativo-aktu-projekti/2968-mk-noteikumu-projekta-tiesibu-akts-valsts-petijumu-programmu-projektu-pieteiksanas-ekspertizes-istenosanas-finansesanas-un-valsts-petijumu-programmu-projektu-istenosanai-pieskirto-finansu-lidzeklu-izlietojuma-kontroles-kartiba