Paziņojums par VPP “Latviešu valoda” projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

8-10-2018

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda"
projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

Izsludināšana

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" (turpmāk - programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir stiprināt latviešu valodas - Latvijas identitāti un valsts vērtības veidojošā pamatelementa - ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaules valodu kontekstā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 3 008 916 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 1. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

Konkursa nosacījumi

2018. gada 4. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu Nr. 1 apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumu" (turpmāk - nolikums).

Nolikums un tā pielikumi (viss kopā .zip failā [šeit]):

Nolikums

Nolikuma 1. pielikums Projekta pieteikums

Nolikuma 2. pielikums Iesniegšanas metodika

Nolikuma 3. pielikums Administratīvās izvērtēšanas metodika

Nolikuma 4. pielikums Administratīvo kritēriju veidlapa

Nolikuma 5. pielikums Eksperta apliecinājums

Nolikuma 6. pielikums Līgums par ekspertīzes veikšanu

Nolikuma 7. pielikums Ekspertīzes veikšanas metodika

Nolikuma 8. pielikums Individuālā/Konsolidētā vērtējuma veidlapa

Nolikuma 9. pielikums Projekta līgums

Līguma 1. pielikums Projekta pieteikums

Līguma 2. pielikums Finansējuma sadalījums

Līguma 3. pielikums Līgumsummas kalkulācija

Līguma 4. pielikums Zinātniskā grupa

Līguma 5. pielikums Finanšu pārskats

Līguma 6. pielikums Izmaiņas līgumsummas kalkulācijā

Līguma 7. pielikums Izmaiņas zinātniskajā grupā

Līguma 8. pielikums Vidusposma/Noslēguma zinātniskais pārskats

Līguma 9. pielikums Saturiskā atskaite

Līguma 10. pielikums Pieņemšanas un nodošanas akts

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 1. novembrim, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu "Vispārīgā informācija" aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F, G, H un I daļas aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas:

Projekta pieteikuma B daļa "Projekta apraksts" latviski angliski

Projekta pieteikuma C daļa "Curriculum Vitae" latviski angliski

Projekta pieteikuma D daļa Projekta iesniedzēja apliecinājums

Projekta pieteikuma E daļa Sadarbības partnera - zinātniskās institūcijas apliecinājums

Projekta pieteikuma F daļa Sadarbības partnera - valsts institūcijas apliecinājums

Projekta pieteikuma G daļa Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa

Projekta pieteikuma H daļa Darbības, kurām nav saimnieciska rakstura

Projekta pieteikuma I daļa Horizontālie uzdevumi

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu - LZP vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis ( );

2. par informācijas sistēmas lietošanu - LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( );

3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem - Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece Vineta Ernstone ( ).

Pedējā atjaunošana 8-10-2018