Paziņojums par VPP “Enerģētika” atklāta projektu pieteikumu konkursa izsludināšanu

12-10-2018

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu pieteikumu konkursa
"Atjaunojamie un vietējie energoresursi" izsludināšanu

Izsludināšana

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 2018. gada 12. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas "Enerģētika" (turpmāk - programma) atklāto projektu pietikumu konkursu "Atjaunojamie un vietējie energoresursi" (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 1 523 999 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 12. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

 

Konkursa nosacījumi

2018. gada 11. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu (protokols Nr. 3) apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Atjaunojamie un vietējie energoresursi" nolikumu" (turpmāk - nolikums).

 

Nolikums un tā pielikumi (viss kopā .zip failā [šeit]):

Nolikums

Nolikuma 1. pielikums Projekta pieteikums

Nolikuma 2. pielikums Iesniegšanas metodika

Nolikuma 3. pielikums Administratīvo kritēriju veidlapa

Nolikuma 4. pielikums Administratīvās izvērtēšanas metodika

Nolikuma 5. pielikums Ekspertīzes veikšanas metodika

Nolikuma 6. pielikums Individuālā/Konsolidētā vērtējuma veidlapa

Nolikuma 7. pielikums Līgums par ekspertīzes veikšanu

Nolikuma 8. pielikums Eksperta apliecinājums

Nolikuma 9. pielikums Projekta līgums

                Līguma 1. pielikums Projekta pieteikums

                Līguma 2. pielikums Finansējuma sadalījums

                Līguma 3. pielikums Līgumsummas kalkulācija

                Līguma 4. pielikums Zinātniskā grupa

                Līguma 5. pielikums Finanšu pārskats

                Līguma 6. pielikums Izmaiņas līgumsummas kalkulācijā

                Līguma 7. pielikums Izmaiņas zinātniskajā grupā

                Līguma 8. pielikums Vidusposma/Noslēguma zinātniskais pārskats

                Līguma 9. pielikums Saturiskā atskaite

                Līguma 10. pielikums Pieņemšanas un nodošanas akts

                Līguma 11. pielikums Saturiskās atskaites vērtēšanas veidlapa

                Līguma 12. pielikums Vidusposma/Noslēguma pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa

Nolikuma 10. pielikums Specifisko kritēriju vērtēšanas veidlapa

Nolikuma 11. pielikums Specifisko kritēriju vērtēšanas metodika

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 12. novembrim, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu "Vispārīgā informācija" aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F, G, H un I daļas aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas:

Projekta pieteikuma B daļa "Projekta apraksts" latviski angliski

Projekta pieteikuma C daļa "Curriculum Vitae" latviski angliski

Projekta pieteikuma D daļa Projekta iesniedzēja apliecinājums

Projekta pieteikuma E daļa Sadarbības partnera - zinātniskās institūcijas apliecinājums

Projekta pieteikuma F daļa Sadarbības partnera - valsts institūcijas apliecinājums

Projekta pieteikuma G daļa Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa

Projekta pieteikuma H daļa Darbības, kurām nav saimnieciska rakstura

Projekta pieteikuma I daļa Horizontālie uzdevumi, rezultāti un nozares specifisko kritēriju izpilde

 

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu - LZP vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis ( );

2. par informācijas sistēmas lietošanu - LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( );

3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem - Ekonomikas ministrija ( ).

Pedējā atjaunošana 12-10-2018